Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÕÍÁÍÔÇÈÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ ÃÉÁÍÍÇ  ÌÐÅÍÉÔÓÇ ÏÐÏÕ ÓÕÌÖÙÍÇÓÁÍ ÍÁ ÅÍÔÁ×ÈÏÕÍ ÓÔÏ ÊÏÉÙÍÉÊÏ ÔÉÌÏËÏÃÉÏ ÔÇÓ ÅÕÄÁÐ 124 ÖÉËÁÍÈÑÙÐÉÊÅÓ ÄÏÌÅÓ ÖÙÔÏ (×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ)

Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας

Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ, κ. Ιωάννη Μπενίση και το Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη είχε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΥΝΥΜΟΣ Β” για την ένταξη φιλανθρωπικών δομών της εκκλησίας της Ελλάδος στο κοινωνινικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ. Με την παροχή φιλανθρωπικών δομές η ΕΥΔΑΠ στέκεται αρωγός και συνεχίζει τη συστηματική στήριξη κοινωφελών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων αναγνωρίζοντας τις […]