ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Περί καταθέσεως ἑνός μηνιαίου μισθοῦ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν Εἰδικόν Λογαριασμόν Ἀντιμετωπίσεως Κορωνοϊοῦ (6/4/2020).

Πρωτ. 1650
Αριθμ. Διεκπ. 738
Αθηνησι τη‚ 6ῃ Ἀπριλίου 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3017

Πρός
τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των
Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Διά τῆς παρούσης γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 1ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ., συνεσκέφθη, μεταξύ ἄλλων, καί περί τοῦ φλέγοντος θέματος τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς λυσιτελεστέρας ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐνσκηψάσης πανδημικῆς νόσου.

Διό καί ἔλαβε τήν ἀπόφασιν ὅπως ἕκαστον Μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καταβάλῃ εἰς τόν Εἰδικόν Λογαριασμόν Ἀντιμετωπίσεως Κορωνοϊοῦ ἕνα μηνιαῖον μισθόν.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτρέπει φιλαδέλφως ἅπαντας τούς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὅπως προβῶσιν εἰς τήν αὐτήν ἐνέργειαν, καταθέτοντες καί οὗτοι ἕνα μηνιαῖον μισθόν των, ἐπί τῷ προλεχθέντι σκοπῷ. Ἡ κατάθεσις αὐτοῦ δέον ὅπως πραγματοποιηθῇ εἰς τόν ὑπ᾿ ἀριθ. IBAN GR 8701107080000070855800051 εἰδικόν λογαριασμόν παρά τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ, ὁ ὁποῖος ἠνοίχθη ὑπό τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν, πρός αὐτόν τόν σκοπόν.

Σημειωθήτω ὅτι εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν Σεβασμιώτατος Ἀδελφός κρίνει ὅτι ἡ προσφορά τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἀποβήσεται ὠφελιμώτερος ἐάν διατεθῇ εἰς Νοσηλευτικόν Ἵδρυμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, καλόν θά ἦτο νά ἐνημερώσῃ ἐπί τούτῳ τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον.

Σεβασμιώτατε, οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ἡ ὡς ἄνω πρᾶξις συναντιλήψεως καί ἐν Χριστῷ ἀγάπης θά συντελέσῃ τά μάλα εἰς τήν ἐπί τά βελτίῳ ἀντιμετώπισιν τῆς ἐπελθούσης νόσου, ἐνῷ θά ἀποτελέσῃ καί ἔμπρακτον ἔκφρασιν μετοχῆς πάντων ἡμῶν εἰς τήν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, τόν ὁποῖον μέ πιστότητα καί ἀφοσίωσιν διακονοῦμεν.

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος
† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
† Ὁ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου Τῖτος
† Ὁ Μηθύμνης Χρυσόστομος
† Ὁ Τριφυλίας καί Ὀλυμπίας Χρυσόστομος
† Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος
† Ὁ Θηβῶν καί Λεβαδείας Γεώργιος
† Ὁ Παροναξίας Καλλίνικος
† Ὁ Φωκίδος Θεόκτιστος
† Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος
† Ὁ Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
† Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Ἀθανάσιος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

No comments yet.

Αφήστε μια απάντηση